Altın

220.5520

% -0.0018%

Dolar

5.3850

% 0.0000%

Euro

6.1100

% 0.0000%

Sterlin

6.9880

% 0.0000%

Frang

5.4090

% 0.0000%

Yen

0.0493

% 0.0000%

Ruble

0.0805

% 0.0000%

Riyal

1.4400

% 0.0000%

Sigorta Acentesı Açmak ve Bayilik

Sigorta Acentesi Olmak İçin Bilmeniz Gereken Her Şey Sigorta acentesi ya da acente şubesi açmak karşı bir iş fikri olarak karşınıza çıkmaktadır. Ülkemizde de giderek yaygınlaşırken, sektörde yapılan kurumsal düzenlemeler ile var olan riskler de düşürülmektedir. Kurumsallaşma hedefiyle ülkemizde acente hizmeti Türk Ticaret Kanunu ve sektörlere özel diğer yönetmelik ve kanunlarla düzenlenmiştir. Öte yandan, bir…


Sigorta Acentesı Açmak ve Bayilik

Sigorta Acentesi Olmak İçin Bilmeniz Gereken Her Şey

Sigorta acentesi ya da acente şubesi açmak karşı bir iş fikri olarak karşınıza çıkmaktadır. Ülkemizde de giderek yaygınlaşırken, sektörde yapılan kurumsal düzenlemeler ile var olan riskler de düşürülmektedir.

Kurumsallaşma hedefiyle ülkemizde acente hizmeti Türk Ticaret Kanunu ve sektörlere özel diğer yönetmelik ve kanunlarla düzenlenmiştir. Öte yandan, bir sigorta firması ile sigorta acentesi arasındaki ticari ilişkiyi tanımlayan bu hizmet, taraflar arası yapılan sözleşmeler ile özgünlük de kazanır.

Türk Hukukunda Acentelik ve Sigorta Acenteliği

Acente, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 102. maddesinde tanımlanmıştır. TTK’ya göre acente,

 • Ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da müstahdem gibi sıfatlara sahip değildir.
 • Bir sözleşmeye dayanır.
 • Belirli bir coğrafi bölgede yapılır.
 • Ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık eder ya da bunları bir tacir adına yapar.

Taşıma, deniz ticareti, sigorta ve turizm alanlarına ilişkin özel düzenlemeler yapılmıştır. Sigorta acentesi için yukarıda belirtilen ticari işletme sigorta şirketleridir ve acente sigorta sözleşmelerine aracılık eder. Sigorta acentesi,

 • sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürütür.
 • sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.

Sigortacılık Kanunun 23. maddesince acenteler gerçek ya da tüzel kişiler olabilir. Bu hizmeti verebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nce tutulan Levhaya kayıt olunmalıdır. Levhaya kayıt olunmadan bu hizmeti vermek mümkün değildir.

İster gerçek kişi, ister tüzel kişi olsun sigorta ürünlerine yönelik bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemleri teknik personel tarafından yapılmalıdır.

Teknik Personelde Aranan Özellikler

Teknik personel,

 • yeterli eğitim ve mesleki deneyime sahip olmalıdır.
 • İki yıllık sigortacılık ile ilgili yüksekokul mezunları için mesleki deneyim süresi 2 yıldır.
 • Dört yıllık yüksekokul mezunları için mesleki deneyim süresi 1 yıl 6 aydır.
 • Dört yıllık sigortacılık ile ilgili yüksekokul mezunları için mesleki deneyim süresi aranmaz.
 • SEGEM, Sigortacılık Eğitim Merkezi, tarafından yapılan sınavdan başarılı olmalıdır.
 • Yönetmelikte belirtilen cezalardan birini almamış olmalıdır.

Sigorta acenteliği için gerçek ya da tüzel kişilerde aranan özellikler de aynı yönetmelikte belirtilmiştir.

Sigorta Acentesi Olmak İsteyen Gerçek Kişilerde Aranan Özellikler

 • Teknik personel unvanını taşımak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Türkiye’de ikamet etmek,
 • Yönetmelikte belirtilen asgari ödenmiş mal varlığına (25.000 TL) sahip olmak,
 • Fiziki, teknik, idari altyapı ve insan kaynakları açısından yeterli donanıma sahip olmak

Tüzel Kişilerde Aranan Özellikler

 • Türkiye merkezli olmak,
 • Anonim şirketi veya limited şirketi şeklinde kurulmuş olmak,
 • Yönetmelikte belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarına (25.000 TL) sahip olmak,
 • Fiziki, teknik, idari altyapı ve insan kaynakları açısından yeterli donanıma sahip olmak,
 • Ortaklar, kanuni açıdan yönetmelikte belirtilen konularda ceza almamış olmak
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak

Mesleki Deneyim Sürecine İlişkin Hükümler

 • Mesleki deneyim süresi aşağıda yer alan kurum veya kuruluşlarda geçirilmelidir.
 • Sigorta şirketleri
 • Reasürans Şirketleri
 • Emeklilik şirketleri
 • Sigorta ve reasürans aracıları
 • Müsteşarlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlar
 • Ayrıca, levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olunması mesleki deneyimden sayılır.

Sigorta Acentelik Süreci

Acentelik sürecinde öncelikle Levhaya kayıt işlemleri yapılmalı, daha sigorta şirketleri tarafından yetkilendirme yapılmalıdır.

Sigorta Acenteliği Levha Kayıt Süreci

Gerçek ya da tüzel kişiler, sigorta acenteliği yapmak için aşağıdaki süreci izlemelidir.

 • Levhaya kayıt öncesinde uygunluk belgesi almalıdır.
 • Bu belge için başvuru, TOBB’un görevlendirdiği odalara yapılır.
 • Gerekli belgeleri eksiksiz olan başvurular, Hazine Müsteşarlığı’na iletilir.
 • Müsteşarlık değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan kişiler Levhaya kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilir.
 • Bu bildirim, uygunluk belgesi niteliğini taşır ve acentenin sigorta şirketleri ile sözleşme imzalaması için ön koşulu sağladığını gösterir.

Acente unvanlarında, “sigorta aracılığı” ya da “sigorta acenteliği” ifadelerinden biri kullanılmalıdır. Ek olarak, mevzuata aykırı olmamak koşuluyla ilave ifadelere de yer verilebilir.

Levhada kayıtlı sigorta acenteleri acentelik hizmeti vermek amacıyla yetkilendirme için sigorta şirketlerine başvuru yapar. Levha kaydının yapılmasının ardından altı ay içinde faaliyete geçmeyen acentenin yetkisi elinden alınır. Bu nedenle, kaydı gerçekleştirilen sigorta acentesi altı ay içinde en az bir sigorta şirketi ile sigorta acentelik sözleşmesi yaparak poliçe düzenlemeye başlamalıdır.

Sigorta Acenteliği Yetkilendirilmesi

 • Yetkilendirme, hususi bir vekaletnameyle verilir.
 • Vekaletnamelerde, acentenin faaliyette bulunacağı sigorta branşları ve bunlar kapsamında tanınacak yetkiler açıkça belirtilir. Sigorta branşları arasında
 • Trafik,
 • Yangın
 • Kasko
 • Ferdi Kaza
 • Mühendislik
 • Sağlık
 • Tarım
 • DASK

gibi konular yer almaktadır.

 • Vekaletnameler tescil ve ilan yöntemi ile yapılır.
 • Sigorta şirketi, yetkinin Levhaya işlenmesi için 15 gün içinde TOBB’a bildirir ve TOBB tarafından elektronik ortama işlenir.

Bu yetkiyi alan acenteler, yetkiyi başka acentelere ya da kişilere devredemez.

Sigorta Acentelik Sözleşmesi

Sigorta şirketleri ile acenteler arasında yapılacak olan sözleşmeye sigorta acentelik sözleşmesi denir. Acenteler, birden fazla sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi imzalayabilir. Bu sözleşmede aşağıda bulunan hususlar düzenlenir.

 • Sözleşmenin tarafları,
 • Sözleşmenin süresi,
 • Sözleşmenin yenilenme ve fesih şartları,
 • Acenteye verilen yetkinin sigorta dallarına bağlı kapsamı ve verilecek hizmetlerin coğrafi sınırı,
 • Levha kayıt numarası,
 • Sigorta dallarına bağlı olarak ödenecek komisyon ve diğer olanaklara ilişkin usul ve esaslar,
 • Tarafların hak ve yükümlülükleri,
 • Sigorta poliçesi düzenlenmesi ve prim tahsilatına ilişkin hususlar,
 • Hesap mutabakatı ile ilgili hükümler,
 • Tesis edilecek teminata ilişkin hükümler.

Ayrıca mevzuata aykırı olmamak koşulu ile taraflar arasında ilave hükümler de eklenebilir.

 • Belirsiz süreli acentelik sözleşmesi feshi için taraflardan herhangi biri üç ay önceden diğer tarafa ihbarda bulunmalıdır.
 • Sözleşme belirli bir süre için yapılmış olsa ve süresi dolmasa bile, taraflardan biri için haklı fesih sebepleri doğduğunda sözleşme feshedilebilir. Bu nedenle, fesih sebeplerinin sözleşmede açıkça belirtilmesi ve mutabık kalınması önemlidir.

Acentelik Faaliyetinin Sonlandırılması

Acentelik faaliyeti; acentenin talebi, sigorta şirketinin haklı fesih isteği ya da primlerin ödenmemesine ilişkim mahkeme kararı ile durdurulabilir ya da sonlandırılabilir.

Sigorta acentesinin hizmet verebilme yetkisi Levhaya kayıt ile doğar ve Levhadan kaydının silinmesi ile sona erer. Aşağıda yer alan durumlardan en az biri gerçekleşirse, sigorta acentesi kaydı Levhadan silinir.

 • Sigorta acenteliği yapma koşullarından en az birinin ortadan kalkmış olması,
 • Sigorta acentesinin hakkında meslekten men kararının verilmesi,
 • Levha kaydının yapılmasını takip eden altı ay içinde faaliyete geçilmemiş olması,
 • Bağlı olduğu Ticaret Odası ya da Ticaret ve Sanayi Odasından herhangi bir sebep nedeniyle kaydının silinmiş olması,
 • Aktif faaliyetlerini durdurması,
 • Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmaması,
 • Belirlenen aidatın üç yıl boyunca hiç ödenmemiş olması.

Sirgorta Şirketleri

Sigorta Acenteliği Alınabilecek Sigorta Şirketleri

Bulunduğunuz bölgeye ve çevrenize göre, sigorta acenteliği oldukça karlı bir tercih olabilir. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorsanız, sigorta şirketlerince belirlenen koşullara sahip olmanız gerekir.

Yasa ve yönetmelikler, yapılacak olan sözleşmelerin üzerinde olduğu için sigorta şirketleri öncelikle başvuran kişilerin bu koşulları sağlanmasını beklemektedir. Bunun yanında, ek talepte bulunup ek olanaklar sunabilir.

Başvuruların direk bölge müdürlükleri ve şubelere yapılması istendiği gibi, birçok sigorta şirketi internet sitesi üzerinden ön başvuru almaktadır.

Bugün, bir meslek örgütü olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne üye olan 40 hayat dışı sigorta şirketi, 23 hayat ve emeklilik şirketi ile 2 adet reasürans şirketi bulunmaktadır.

Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta, acenteleri ile “Tam Yetkili” olarak sözleşme yapar. Sözleşme ile acente sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisine sahip olur.

Şirket, yasa ve yönetmelikte belirtilen koşullara sahip olunmasını ister. Başvurular, acenteliğin yapılacağı il ve ilçeye bağlı olarak bölge müdürlüğüne yapılır.

Axa Sigorta

Axa, başvuru yapan sigorta acentesi için yasa ve yönetmelikte belirtilen koşulları ister.

Teminat miktarı bölge ve ile göre farklılık gösterebilir. Teminat olarak,

 • Banka teminat mektubu
 • Gayrimenkul ipoteği
 • Nakit teminat

kabul edilir.

Ankara Sigorta

Ankara Sigorta, sigorta acenteliği için yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçek ve tüzel kişilerde bulunması gereken nitelikleri aramaktadır.

Bunlara ek olarak donanım konusunda talepler açıkça belirtilmiştir.

 • Faaliyet yürütülen mekanın, müstakil bir bina / iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması;
 • Bu mekanda işletmeye ait en az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının olması;
 • Poliçe düzenlemeye, müşteri cari hesabını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun programların, yeterli arşivleme sisteminin, internet bağlantısının, elektronik posta adresinin, müşteri oturma grubunun bulunması,
 • Tüm sigortacılık işlemleri için statik IP adresi kullanılması.

Demir Hayat

Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen koşullara ek olarak;

 • Başvuru yapılan coğrafi bölgede müşteri potansiyeline sahip olmak,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir hizmet anlayışına sahip olmak,
 • Kurum temsiliyetine önem vermek,
 • Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak,
 • En az 3 sene bir başka sigorta acenteliği yapmış olmak

istenmektedir.

Şirket, tahsilat uygulamasına uyulmasını özellikle istemektedir.

Sompo Japan Sigorta

Şirket, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen koşulların yanı sıra,

 • Şirketin prim üretim hedeflerini karşılayabilecek bir portföye sahip olması,
 • Ofis, teknik donanım ve insan kaynakları bakımından şirketin beklediklerini verebilecek niteliklerde olması,

beklenmektedir.

Halk Sigorta

Şirketin, İstanbul-Avrupa, İstanbul-Anadolu,  Ankara, Ege, Bursa, Adana, Antalya ve Trabzon olmak üzere 7 adet bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Başvurular için doğrudan bölge müdürlükleri ile irtibat kurulması istenmektedir.

Liberty Sigorta

Türkiye’de büyümeyi hedefleyen şirket, gelişen sigortacılık sektöründe dürüst, bilgi ve deneyime sahip, rekabetçi iş ortakları aramaktadır. Acentelerin, yapılan bölgesel toplantılara katılması beklenmektedir.

Bunların yanı sıra, Allianz, Ak Sigorta, Avivasa, Groupama, Eureka, Generali, SBN Sigorta gibi birçok şirket internet sitesi üzerinden ön başvuru formu doldurtmaktadır.

Ön Başvuru Formlarında İstenen Genel Bilgiler

İstenen bilgiler gerçek kişi ve tüzel kişi başvuruları için farklılık göstermektedir. Ayrıca, formlarda sigorta şirketleri tarafından özgün bilgiler de istenebilir. Ön başvuru formu çok kısa olabileceği gibi, çok ayrıntılı bilgiler de istenebilir.

Aşağıda, formda istenebilecek bilgilerin bazılarına yer verilmiştir.

 • Kişisel bilgiler
 • Levha numarası
 • Kayıtlı ve ödenmiş sermaye
 • Adres Bilgileri
 • Sigortacılık Geçmişi
 • Çalışılan Bankalar
 • Referans bilgileri
 • Mal varlığı beyanı
 • Acentelik teminat bilgileri
 • Sigorta dallarına göre portföy bilgileri
 • Adayın kabulü halinde sigorta dallarına göre prim hedefleri

Acente Şubeleri

Bunlara ek olarak sigorta acenteleri başka yerlerde şube açabilir.

 • Şube olduğu belirtilmek koşuluyla acente ile aynı unvana sahip olabilir.
 • Yeterli donanıma sahip olmalıdır.
 • Şube teşkilatına sahip olan sigorta acenteleri

– Merkez acente sermayeleri minimum 300 bin TL; her şube sermayesi en az 25 bin TL olmalıdır.

– Yılsonunda satışa aracılık ettikleri prim tutarının yüzde 4’ü kadar öz kaynağa sahip olmalıdır. Bu tutar 300 bin TL’den az olamaz.

Anahtar Kelimeler: Sigorta acentesi, sigortacılık, sigorta şirketleri, sigorta acenteliği, sigorta acenteleri, sigorta acentelik sözleşmesi, sigorta poliçesi

 


BENZER İÇERİKLER
Yorum Yap